OENIT

trainingen

up-to-speed met Playwright​

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Partijen en begrippen
1.1 Cursist: de persoon of personen die deelnemen aan de training, het advies- of begeleidingstraject.
1.2 Oenit Trainingen & Consultancy: de opdrachtnemer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 2022 onder nummer 87275333.

1.3 Opdrachtgever: de persoon, onderneming, organisatie of instantie die een opdracht tot levering aan Oenit Trainingen & Consultancy heeft verstrekt. De opdrachtgever is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de geleverde dienstverlening van Oenit Trainingen. De opdrachtgever en de cursist kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet persé het geval te zijn.

1.4 Diensten: Oenit Trainingen & Consultancy levert diensten op het gebied van (software) testautomatisering in de vorm van (online) trainingen, advisering, coaching & begeleiding. Dit alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.

1.5 Derden: Oenit Trainingen & Consultancy kan naar eigen inzicht haar diensten met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren als zij dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk acht. Zij zal daartoe in beginsel slechts overgaan na instemming van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden waarbij Oenit Trainingen & Consultancy diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Niet alleen Oenit Trainingen & Consultancy maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en eventuele vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Oenit Trainingen & Consultancy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Oenit Trainingen behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van kracht zijn zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van Oenit Trainingen & Consultancy.

Artikel 3. Offertes
3.1 De door Oenit Trainingen & Consultancy gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, tenzij anders aangegeven. Oenit Trainingen & Consultancy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Oenit Trainingen & Consultancy zich het recht voor de offerte te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bevestiging.

3.2 Offertes zijn gebaseerd op de beschikbare informatie die aan Oenit Trainingen & Consultancy door opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever zal naar beste vermogen alle informatie verstrekken die van belang is voor het maken van de offerte. Als deze informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn dan is Oenit Trainingen & Consultancy niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en behoudt Oenit Trainingen & Consultancy zich het recht voor om de met opdrachtgever overeengekomen offerte eenzijdig tussentijds aan te passen.

Artikel 4. Afsluiting en duur van de overeenkomst
4.1 Met Oenit Trainingen & Consultancy gesloten overeenkomsten leiden voor Oenit Trainingen & Consultancy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Oenit Trainingen & Consultancy gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Oenit Trainingen & Consultancy verlangd kan worden.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Oenit Trainingen & Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.

4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Oenit Trainingen & Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Oenit Trainingen & Consultancy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Oenit Trainingen & Consultancy zijn verstrekt, heeft Oenit Trainingen & Consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 De duur van de opdracht hangt af van de vorm van training en wordt zoveel mogelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zo mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1 Oenit Trainingen & Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst

niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Oenit Trainingen & Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; indien opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van opdrachtgever niet langer van Oenit Trainingen & Consultancy kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

5.2 Oenit Trainingen & Consultancy is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Oenit Trainingen & Consultancy kan worden gevergd.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Oenit Trainingen & Consultancy op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Oenit Trainingen & Consultancy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 Indien Oenit Trainingen & Consultancy tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Oenit Trainingen & Consultancy, zal Oenit Trainingen & Consultancy in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Oenit Trainingen & Consultancy extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Oenit Trainingen & Consultancy anders aangeeft.

5.6 Als door opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door Oenit Trainingen & Consultancy, is Oenit Trainingen & Consultancy gerechtigd tot tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Als de betaling al heeft plaatsgevonden vindt er geen restitutie plaats.

5.7 Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Oenit Trainingen & Consultancy gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Oenit Trainingen & Consultancy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Oenit Trainingen & Consultancy op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.9 Indien Oenit Trainingen & Consultancy niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

5.10 Indien opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, behoudens voor zover in artikel 10 van deze voorwaarden anders is bepaald.
5.11 Oenit Trainingen & Consultancy heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.

5.12 Is Oenit Trainingen & Consultancy toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Oenit Trainingen zich naar alle redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Oenit Trainingen zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever streeft ernaar dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Oenit Trainingen & Consultancy overeengekomen dienstverlening. Als het aantal deelnemers uiteindelijk lager blijkt dan overeengekomen dan is opdrachtgever toch gehouden tot het voldoen van de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte/ opdrachtbevestiging/overeenkomst zoals overeengekomen.

6.2 Als een cursist door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen dan kan deze opengevallen plaats, na vooraf overleg met en toestemming van Oenit Trainingen & Consultancy, ingevuld worden door een andere cursist. Als invullen van de opengevallen plaats niet mogelijk is dan wordt aan opdrachtgever toch de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

6.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Oenit Trainingen & Consultancy nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als Oenit Trainingen & Consultancy daarom vraagt dan verstrekt opdrachtgever aan Oenit Trainingen & Consultancy op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met goede wifiverbinding met internet en faciliteiten om klassikaal de materie te kunnen behandelen.

6.4 Het door de opdrachtgever betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Oenit Trainingen & Consultancy.

Artikel 7. Verplichting Oenit Trainingen & Consultancy
7.1 Oenit Trainingen & Consultancy zal de door haar te leveren dienstverlening naar haar allerbeste vermogen uitvoeren. Oenit Trainingen & Consultancy heeft daarbij niet meer dan een inspanningsverplichting wat betekent dat Oenit Trainingen & Consultancy niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening of de vorm en mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cursist gestelde doel.

Artikel 8. Prijzen en kosten
8.1 Alle door Oenit Trainingen & Consultancy vermelde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken of gemaakte kosten, daaronder begrepen maar niet uitsluitend reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

8.2 Oenit Trainingen & Consultancy is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs zonder dat opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden
9.1 De kosten worden door Oenit Trainingen & Consultancy door middel van een digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Het staat Oenit Trainingen & Consultancy vrij om het hele bedrag van de opdracht in één termijn in rekening te brengen of de opdrachtsom in deeltermijnen te factureren. Ook kan worden overeengekomen dat (een gedeelte van) de opdrachtsom als voorschot wordt gefactureerd.

9.2. Betaling door opdrachtgever dient te gebeuren voor de op de factuur vermelde vervaldatum, op een door Oenit Trainingen & Consultancy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Als opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Oenit Trainingen & Consultancy gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

9.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is Oenit Trainingen & Consultancy gerechtigd alle ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

9.4 In geval van betalingsverzuim is opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente,
9.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Oenit Trainingen & Consultancy en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Oenit Trainingen & Consultancy onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.6 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.7 Als van Oenit Trainingen & Consultancy meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Oenit Trainingen & Consultancy voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

9.8 In geval Oenit Trainingen & Consultancy om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden
Oenit Trainingen heeft het recht om zonder opgave van reden een training, begeleiding of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cursist te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Oenit Trainingen & Consultancy betaalde bedrag.

Opdrachtgever voor een training, begeleidings- of coaching traject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een training, begeleidings- of coaching traject te annuleren. Annulering van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Annulering is een feit als Oenit Trainingen & Consultancy ontvangst van annulering bevestigd heeft.

Annulering door opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de training, begeleidings- of coaching traject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de training, begeleidings- of coaching traject te voldoen.
Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de training, begeleidings- of coaching traject is Oenit Trainingen & Consultancy gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

In geval opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen cursist na aanvang van de training, begeleidings- of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Oenit Trainingen & Consultancy, anders rechtvaardigen.

Een individueel begeleidings- of coaching gesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Oenit Trainingen & Consultancy gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 90 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cursist niet op het geplande (online) gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Oenit Trainingen & Consultancy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Oenit Trainingen & Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oenit Trainingen & Consultancy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Oenit Trainingen & Consultancy of van derden, ziekte van de medewerker van Oenit Trainingen & Consultancy, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening daaronder begrepen. Oenit Trainingen & Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Oenit Trainingen & Consultancy haar verbintenis had moeten nakomen.

11.3 Oenit Trainingen & Consultancy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

11.4 Voor zover Oenit Trainingen & Consultancy ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Oenit Trainingen & Consultancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

11.5 In geval van overmacht zal Oenit Trainingen & Consultancy zich naar alle redelijkheid inspannen om opdrachtgever desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Oenit Trainingen & Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Oenit Trainingen & Consultancy.

12.2 De aansprakelijkheid van Oenit Trainingen & Consultancy is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.3 In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
12.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Oenit Trainingen & Consultancy of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Oenit Trainingen & Consultancy aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Oenit Trainingen & Consultancy afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Oenit Trainingen & Consultancy in verband met die verzekering draagt.

12.5 Elke aansprakelijkheid van Oenit Trainingen & Consultancy voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

12.6 Oenit Trainingen & Consultancy sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Oenit Trainingen & Consultancy bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1 Op alle door Oenit Trainingen & Consultancy ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht heeft betrekking op de door Oenit Trainingen & Consultancy verleende dienstverlening en op al het daarbij gebruikte cursusmateriaal. Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

13.2 Oenit Trainingen & Consultancy behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Geheimhouding & privacy
14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2 Aan de opdracht zal door Oenit Trainingen & Consultancy niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

14.3 De persoonlijke gegevens die Oenit Trainingen & Consultancy bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Oenit Trainingen houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

14.4 Bij het bezoeken van de website van Oenit Trainingen & Consultancy kan Oenit Trainingen & Consultancy informatie van de opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

14.5 De informatie die Oenit Trainingen & Consultancy verzamelt door middel van cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

14.6 Oenit Trainingen & Consultancy mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

14.7 Het is Oenit Trainingen & Consultancy niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

14.8 Opdrachtgever gaat akkoord dat Oenit Trainingen & Consultancy de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken.

14.9 Oenit Trainingen & Consultancy behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 15. Persoonsgegevens
15.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Oenit Trainingen & Consultancy wordt aan Oenit Trainingen & Consultancy toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Oenit Trainingen & Consultancy uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 16. Geschillenbeslechting
16,1 Op iedere overeenkomst tussen Oenit Trainingen & Consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Oenit Trainingen & Consultancy gevestigd is.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.